مبلغ جدید ویزیت پزشکان عمومی و متخصص (جدول)
مبلغ جدید ویزیت پزشکان عمومی و متخصص (جدول)
تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سرپایی و بستری در بخش های دولتی، خصوصی، خیریه و عمومی (غیر دولتی) در هیات دولت تصویب شد