پا گذاشتن وزیر بر روی محصولات کشاورزی
پا گذاشتن وزیر بر روی محصولات کشاورزی
تصویری از وزیر جهاد کشاورزی و همراهانش که در بازدید امروز پا روی محصولات کشاورزان می‌گذارند که در فضای مجازی در حال انتشار است