مجسمه مرحوم ملاقباد نیک اقبال(یکی از تاثیر گذارترین مردان عرصه علم و فرهنگ استان) در شهر سی سخت مستقر شد
مجسمه مرحوم ملاقباد نیک اقبال(یکی از تاثیر گذارترین مردان عرصه علم و فرهنگ استان) در شهر سی سخت مستقر شد
دکتر سامان نیک اقبالیان بزرگترین جراح پانکراس درسطح خاورمیانه که مجسمه این مرد بزرگ فرهنگی به همت ایشان توسط مجسمه سازان روسی ساخته شد وبه شهر فرهنگی سیسخت منتقل گردید.

اما مرحوم ملاقباد نیک اقبال کیست؟؟

قبل از روی کار امدن رضاشاه مدارس درایران بصورت مکتبخانه بودند وحالت سنتی داشتند. درزمان ناصرالدین شاه به همت امیرکبیر مدرسه دارالفنون بصورت جدید تاسیس شد. ودرزمان رضاشاه نیز برمدارس به شیوه جدید افزوده شد.
اوایل قرن ۱۴ منطقه ی بویراحمد طبق نوشته های تاریخ نویسان وشواهدعینی ، ( که بعضی راویان هنوز در قید حیات هستند) محل تاخت وتازهای خوانین منطقه وهمزمانی با اوایل حکومت رضاشاه بود.
مهمترین سیاست حکومت وقت نیز ایجاد یک حکومت مرکزی قوی و آرام نمودن روسای طوایف وایجاد یک جامعه ی مدرن به سبک امروزی بود.
یکی از خوانین منطقه که ازهوش وذکاوت بالایی برخوردار بود ودرمنطقه ی سیسخت نیز دست به ابداعاتی درزمینه کشاورزی وعمران وآبادی زده بود ،به فکر نوسازی فرهنگی درمنطقه ی خود می افتدکه از رییس حکومت وقت درخواست آموزگار مینماید.
درخواست وی ،باتوجه به گزارشاتی درمورد اقدامات ایشان درزمینه عمران وابادانی که از طریق نماینده دربار توضیح داده میشود ،مورد قبول رضاشاه واقع و از طرف دربار اقای مجیدی بعنوان اولین معلم همراه قبادخان به منطقه بویر احمد فرستاده میشود.
اولین مدرسه بنام مدرسه حافظ درسیسخت دایر میشود.
ازین زمان اولین اصلاح گر اجتماعی ،حرکت خودرا به سمت نوسازی فرهنگی در منطقه ی خود آغاز کرده است.
قبل از نوسازی فرهنگی ،اصلاحات اقتصادی واجتماعی صورت گرفته ازقبیل :پی ریزی محل سکونت بانظم خاص، ایجاد کشاورزی وباغها وتاسیس جداول ابیاری ودعوت از صاحبان حرف گوناگون واستقرار درمنطقه ،که تمامی این اقدامات مقدمه ی نوسازی اصلی درزمینه ی فرهنگی هست وانهم نوسازی درزمینه ی سواد که یکی از ابعاد نوسازی فرهنگیست.
درتوسعه ی فرهنگی هدف اصلی رسیدن به توسعه ی انسانی است .انسانهایی پویا ، سرزنده و آگاه .
یکی از راههای پیشرفت جامعه توسعه ی فرهنگیست، عدم توجه به بعد فرهنگی ، توسعه ی اقتصادی رانیز مختل میکند.
یکی ازمهمترین ابزارهای توسعه ی فرهنگی ، آموزش وسواد هست. دموکراتیزه کردن فرهنگ نیز به معنای ایجادزمینه جهت استفاده همگانی از فرهنگ سواد.
درمنطقه برخی شرایط وزیرساخت نوسازی فرهنگی مهیا هست .این شرایط شامل نوسازی اجتماعی -اقتصادی میباشد که همان بهبود شرایط اقتصادی ( عمران وابادی وکشاورزی) وایجاد شغل درمنطقه هست. این اقدامات مورد خوشایند رییس حکومت وقت قرارمیگیرد . یکی از ابزارهای نوسازی فرهنگی توسط اصلاح گر درخواست میشود(معلم).
این ابزار دراختیار همگان قرارمیگیرد. اموزش آغاز وسفیران اموزش به مناطق دیگر اعزام میشوند.
این یعنی دموکراتیزه ونهادینه کردن فرهنگ سواد وآموزش.
گرچه مشکلات فراوانی هست ولی سوادآموزی به همت مرحوم ملاقباد نیک اقبال در نخستین سالهای ۱۳۰۰ دربویراحمد نهادینه میشود. که نتیجه ی این نوسازی تربیت نسلهای آگاه وپیشرفت علمی درمنطقه میباشد. اکنون میبینیم در سطح ایران وجهان بزرگانی ازین منطقه هستند که درحرفه های مختلف رشته های پزشکی ،علوم انسانی وعلوم فنی حرف اول را میزنند.

بخاط همین افکار فرهنگی وعلمی فرزندانی دراین خانواده ازلحاظ علمی زبانزد جهانی هستند ازجمله دکتر سامان نیک اقبالیان بزرگترین جراح پانکراس درسطح خاورمیانه که مجسمه این مرد بزرگ فرهنگی به همت ایشان توسط مجسمه سازان روسی ساخته شد وبه شهر فرهنگی سیسخت منتقل گردید.