چرایی حمایت اکثریت هواداران خط سیر تغییر و اصلاحات در حوزه ی بویراحمد و دنا از ایزدپناه
چرایی حمایت اکثریت هواداران خط سیر تغییر و اصلاحات در حوزه ی بویراحمد و دنا از ایزدپناه
حاج اردوان ایزدپناه چگونه توانسته است در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی حمایت اکثریت هواداران خط سیر تغییر و اصلاحات در حوزه ی بویراحمد و دنا را به دست بیاورد؟؟؟؟

حاج اردوان ایزدپناه چگونه توانسته است در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی حمایت اکثریت هواداران خط سیر تغییر و اصلاحات در حوزه ی بویراحمد و دنا را به دست بیاورد؟؟؟؟

در این راستا باید گفت؛ تنها کافیست دغدغه های هواداران این طیف سیاسی را در دهه های اخیر مورد بررسی قرار دهیم و در لابه لای میتینگ های انتخاباتی این گروه صحبت ها و نظریات آنها را به یاد آورد تا بتوان پاسخی درخور به این سوال داد.در این میان میتوان گفت؛دوستداران و دلسوزان این طیف سیاسی در طول سالیان متمادی کوشیده اند کسی را در مبارزات انتخابی بویر احمد و دنا به عنوان گزینه ی واقعی اصلاحات معرفی کنند که دارای خصوصیات مورد طبع آنها و مردم عادی باشد.
اما یک نامزد انتخاباتی باید دارای چه خصوصیاتی باشد تا بتواند مورد طبع اکثریت آنها قرار بگیرد؟
باید گفت؛از مجلس پنجم به این سو آنها در گفتمانشان نشانه هایی از یک نمایده ی خوب را تعریف کرده اند.که در لابه لای گفت و گوها و سخنرانی هایشان میشود این نشانه ها را پیدا کرد و دسته بندی کرد
۱-ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻭﻫﻢ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﺁﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ شهر و دیارش ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آنها معتقدند ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﺩﺭﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﮐﻼﻥ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ چنانچه یکی از بزرگان اصلاح طلب بویر احمد و دنا میگوید تصمیمی ﮐﻪ ﻫﺮﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮﺭ و حوزه ی انتخابیه و به ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﯾﺎ ﺑﺴﻮﯼ ﺍﺑﺎﺩﯼ ﻭﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﯼ ﻭﯾﺎ ﺑﺴﻮﯼ ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻭﺑﺮﺑﺎﺩﯼ روانه کند.
۲-آنها معتقد هستند ﯾﮏ نماینده ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﺭﺍﯼ درک کافی از شرایط بروکراسی اداری کشور ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﺯﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻭﺣﺮﺍﺳﺖ ﺍﺯﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﺳﺖ به بهترین شکل ممکن ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ.اما از نظر آنها این درک عالی باید در گذشته ی سیاسی آن شخص او را به سمت مبارزه با فساد اداری هدایت کرده باشد.به همین دلیل هواخواهان اصلاحات در بویراحمد و دنا
ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭند ﮐه ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﭘﯿﺸﺮﻭ هواخواهان تغییر با کنار گذاشتن تمام مسائل ﻗﻮﻣﯽ ﻭﻧﮋﺍﺩﯼ ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﺩﺭﺍﯾﺖ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ قرار دهند تا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ی ﻭﺍﻗﻌﯽ را انتخاب کنند که از نظر بسیاری از آنها بهترین گزینه کسی جز حاج اردوان ایزدپناه نیست.زیرا گذشته ی سیاسی و کارنامه ی سراسر مبارزه با فساد ایشان در سمت معاونت سازمان بازرسی استان البرز آنها را بسیار خوش بین کرده است
۴ – در این میان از دید نظر مسئولین اصلاح طلب این حوزه ی انتخابیه ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭﻗﻮﻩ ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻭ ﺩﺭﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻭﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺩﯼ ﺁﮔﺎﻩ ﻭﺑﺎﺳﻮﺍﺩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﺑﻪ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ و فراگیر ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ،باید برای ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯽ،اشتغال ورزی برای مردمان حوزه ی انتخابیه اش ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺗﻼﺵ ﻧﻤﺎﯾﺪ.که از این بابت نیز تعدادی از مسئولین بازنشسته ی تیم انتخاباتی نماینده ی مجلس ششم حوزه ی بویراحمد و دنا حاج اردوان ایزدپناه را به خاطر سابقه ی کاری روشن و واضح در استان کهگیلویه و بویراحمد دارای چنین خصوصیاتی میدانند
۵ -از سوی دیگر یکی از جوانان اصلاح طلب بویراحمد و دنا میگوید ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯﻧﮕﺎﻩ آینده نگری ،ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻨﺎﺳﯽ ، ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﺯﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﻭﺩﺷﻤﻦ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺧﻮﺏ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ اسلامی براید.و اکثریت ما بر اساس این تواندی های بالقوه که در روحیات و شخصیت حاج اردوان ایزدپناه دیده ایم او را مهمترین گزینه ی اصلاح طلبان حوزه ی بویر احمد و دنا میدانیم.

در آخر باید گفت؛از دیدگاه هوادارن اصلاحات در حوزه انتخابیه ی بویراحمد و دنا خصوصیت های دیگری نیز بجز موارد بالا وجود دارد که باعث اتفاق نظر اکثریت آنها برای انتخاب بهترین نامزد مورد تایید آنها می باشد که اشاره به تمامی آنها نیاز به ساعت ها وقت دارد.

 

پ ن:پایگاه خبری صبح دنا یاد آور میشود مطالب ارسالی از سوی مخاطبین صرفا جهت حفظ سیاست های کلی این پایگاه خبری درج شده و محتوای آنها  مستقلا نه تایید و نه رد میشود/.

شما نیز میتوانید مطالب  خود را از طریق بخش تماس با ما جهت انتشار برای ما ارسال نمایید تا با نام خودتان در سایت قرار گیرد

  • نویسنده : حمید بهشتی